Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

sexcandy
sexcandy
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaCattleya Cattleya

November 12 2017

sexcandy
2799 7c68
Reposted fromunr-eal unr-eal viaemtezmazupe emtezmazupe

November 05 2017

3786 401f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viafelicka felicka

October 22 2017

sexcandy
4494 ab40 500
Reposted fromepidemic epidemic viaemtezmazupe emtezmazupe

October 20 2017

sexcandy
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaemtezmazupe emtezmazupe
9594 b943
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viafelicka felicka
sexcandy

October 14 2017

5455 b942 500
Reposted frombrumous brumous viagrubas grubas

October 07 2017

sexcandy
3035 506f 500
Reposted fromgrubas grubas
sexcandy
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko

October 06 2017

1531 dcbf 500
Reposted fromtuba-ornot-tuba tuba-ornot-tuba viagrubas grubas
sexcandy
Reposted fromzprycaz zprycaz viagrubas grubas
sexcandy
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna viadogs dogs
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viaemtezmazupe emtezmazupe
sexcandy
Waldeinsamkeit
Reposted frombiru biru viafelicka felicka
2782 7cde 500
Reposted frombrumous brumous viaemtezmazupe emtezmazupe
sexcandy
8700 e2f3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadogs dogs
sexcandy
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl